Statut

POLSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR

CZYTAJ WIĘCEJ KONTAKT

Statut

STATUT 
POLSKIEGO ZWIĄZKU CHÓRÓW I ORKIESTR 

Preambuła 

Polski Związek Chórów i Orkiestr jest organizacją społecznego ruchu muzycznego, która upowszechniając piękno i wartości moralne płynące z muzyki, wnosi swój wkład do kultury narodowej i ogólnoludzkiej. Będąc spadkobiercą jej chlubnych tradycji i dorobku towarzystw muzycznych minionych pokoleń, przyczynia się do wzbogacenia skarbnicy kultury oraz przybliżenia idei pokoju. 

Rozdział I 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 


§1 

POLSKI ZWIĄZEK CHÓRÓW I ORKIESTR w skrócie „PZChiO” zwany dalej „Związkiem” jest stowarzyszeniem działającym na podstawie: Ustawy z dnia 31 maja 2001 Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 79/01 poz. 855), Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96/03 poz. 873 z późniejszymi zmianami), działa na podstawie niniejszego Statutu. Posiada osobowość prawną po zarejestrowaniu w KRS. 

§2 

Terenem działania PZChiO jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej a siedzibą jest miasto stołeczne Warszawa. 

§3 

1.PZChiO może należeć do krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji o podobnym profilu działalności. 
2.W kontaktach międzynarodowych PZChiO używa następujących nazw: 

POLNISCHER VERBAND der CHORE und ORCHESTER w języku niemieckim, The POLISH UNION of CHOIRS and ORCHESTRAS w języku angielskim, UNION POLONAISE des CHOEURS et ORCHESTRES w języku francuskim, 

§4 

1.PZChiO może organizować oddziały w kraju oraz na podstawie porozumień w ośrodkach polonijnych za granicą. 
2.Oddziały PZChiO w kraju powinny posiadać osobowość prawną. 

§5 

PZChiO używa własnych odznak, pieczęci i sztandarów z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów. Podlegają one ochronie prawnej. 

§6 

PZChiO opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków , a do realizacji swych zadań zatrudnia pracowników. 


Rozdział II 
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA 

§7 

Celem PZChiO jest w szczególności: 

1)prowadzenie działalności w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 
2)tworzenie i upowszechnianie kultury muzycznej w kraju, 
3)popularyzowanie polskiej twórczości muzycznej za granicą, 
4)podnoszenie poziomu artystycznego członków PZChiO w ramach amatorskiego ruchu muzycznego, 
5)umuzykalnianie dzieci i młodzieży szkolnej, 
6)promowanie młodych muzyków, 
7)kształtowanie i umacnianie patriotycznych i obywatelskich postaw swoich członków, 
8)umacnianie jedności Polaków i Polonii w kultywowaniu tradycji kultury polskiej, 
9)działanie na rzecz integracji europejskiej. 

§8 

PZChiO realizuje swoje cele poprzez: 
A)Działalność nieodpłatną w celu: 
1.udzielania pomocy fachowej i merytorycznej związkom regionalnym na rzecz ich członków, 
2.koordynowania działalności organizacyjnej członków w skali kraju i regionu w celu realizacji zadań statutowych i podnoszenia poziomu artystycznego zespołów, 
3.inicjowania i koordynowania imprez, koncertów, przeglądów, festiwali, konkursów i zjazdów z udziałem zespołów, w zakresie poszczególnych regionów oraz w skali ogólnokrajowej, 
4.współpracy z resortem kultury, z władzami innych resortów i terenowymi władzami samorządowymi, instytucjami i organizacjami kultury, Kościołami i organizacjami wyznaniowymi, prawnie działającymi na terenie kraju, 
5.współpracy z resortem edukacji oraz terenowymi władzami szkolnymi i szkołami, w celu szerszego udziału dzieci i młodzieży szkolnej w amatorskich zespołach chóralnych i instrumentalnych, 
6.współpracy z polonijnym ruchem muzycznym, 
7.współdziałania z organizacjami zagranicznymi o podobnym profilu działalności, 
8.tworzenia specjalnego funduszu pomocy społecznemu ruchowi artystycznemu, 
9.zakładania fundacji wspierających rozwój amatorskiego ruchu muzycznego 

B) Działalność odpłatną w celu: 
1.tworzenia i prowadzenia ośrodków pracy twórczej oraz organizowania i prowadzenia szkół artystycznych, świetlic, domów kultury, ośrodków konferencyjno-szkoleniowych i innych placówek kulturalnych, 
2.organizowania warsztatów, seminariów i kursów doskonalących instruktorów, dyrygentów, wokalistów, instrumentalistów i tancerzy, 
3.organizowania festiwali, konkursów, koncertów, festynów, zabaw i innych imprez artystycznych, 
4.inicjowania i prowadzenia prac naukowo-badawczych w zakresie historii i osiągnięć polskiego ruchu muzycznego, 
5.inicjowania i prowadzenia działalności wydawniczej w zakresie wydawnictw nutowych, publikacji zwartych i czasopism dla potrzeb zespołów muzycznych, 
6.sprzedaży odznak, znaczków, dyplomów, instrumentów, strojów, nut itp. 
7.publikacji czasopism PZChiO. 

C) Działalność gospodarczą, prowadzoną w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Związku przez: 
1. wydzielenie zakładów samodzielnie sporządzających bilans, 
2. innych jednostek organizacyjnych. 

Rozdział III 
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 

§9 

1.Członkami PZChiO mogą być osoby fizyczne działające w amatorskich zespołach artystycznych oraz osoby prawne. 
2.Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym PZChiO 

§10 

Członkowie PZChiO dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych. 

§11 

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna biorąca udział w realizacji celów PZChiO. 

§12 

Członków zwyczajnych przyjmują i skreślają oddziały terenowe PZChiO zgodnie ze Statutem. 

§13 

Członkowie zwyczajni mają prawo: 
1)wybierać i być wybieranymi bezpośrednio lub za pośrednictwem delegatów do władz PZChiO, 
2)uczestniczyć za pośrednictwem delegatów w zjazdach Związku z głosem decydującym, 
3) uczestniczyć w imprezach artystycznych i szkoleniowych PZChiO, 
4)korzystać z fachowej pomocy instruktorskiej oraz z wydawnictw i bibliotek Związku, 
5) zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Związku, 
6) korzystać z urządzeń i pomocy Związku, 
7) nosić odznaki organizacyjne. 

§14 

Członkowie zwyczajni są obowiązani: 

1)wykazywać aktywność w społecznej działalności, w dowolnie wybranych zespołach, ich władzach, komisjach i innych organach Związku, 
2)współdziałać z PZChiO w podejmowaniu, organizowaniu i realizacji zadań mających na celu upowszechnianie i rozwój kultury, realizować postanowienia i uchwały władz Związku, 
3)regularnie opłacać składki członkowskie. 

§15 

1.Utrata członkostwa może nastąpić w wyniku zaprzestania działalności artystycznej lub organizatorskiej w społecznym ruchu muzycznym, na podstawie: 
a/ dobrowolnej rezygnacji złożonej na piśmie, 
b/ skreślenia z listy członków, 
c/ rozwiązania PZChiO. 

2.Skreślenie z listy członków może nastąpić, gdy członek nie płaci składek członkowskich pomimo trzykrotnego upomnienia. 
3.Usunięcie z PZChiO może nastąpić, gdy członek naruszył postanowienia Statutu. 
Usuniętemu członkowi przysługuje prawo odwołania się do Zarządu Głównego PZChiO. 

§16 

1.Członkami wspierający mogą być osoby fizyczne i prawne. 
2.Członków wspierających przyjmują i skreślają zarządy zespołów, okręgów, oddziałów i Zarząd Główny, każdy w swoim zakresie działania. 
3.Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia we wszystkich imprezach oraz zjazdach PZChiO z głosem doradczym. 
4.Członek wspierający opłaca składkę członkowską w wysokości zadeklarowanej, lecz nie mniejszej niż członek zwyczajny. 

§17 

1.Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, które szczególnie zasłużyły się dla społecznego ruchu muzycznego. 
2.Członkostwo honorowe nadają zarządy zespołów, okręgów, oddziałów oraz Zarząd Główny PZChiO, każdy w swoim zakresie działania. 
3.Członkowie honorowi zwolnieni są od opłacania składek. 
4.Członkowie honorowi mają prawo uczestniczenia we wszystkich imprezach oraz zjazdach PZChiO z głosem doradczym. 

Rozdział IV 
WŁADZE I STRUKTURA ORGANIZACYJNA 

§18 

1.Władzami PZChiO są: 
1/ Krajowy Zjazd Delegatów 
2/ Zarząd Główny 
3/ Główna Komisja Rewizyjna – centralny organ kontrolny Zarządu Głównego 
2.Strukturę organizacyjną PZChiO stanowią: 
1/ Zarząd Główny 
2/ Oddziały terenowe wraz z okręgami 
3/ Zespoły. 

KRAJOWY ZJAZD DELEGATÓW 

§19 

1.Krajowy Zjazd Delegatów jako najwyższy organ władzy PZChiO może być zwyczajny lub nadzwyczajny. 
2.Zwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Główny co cztery lata. 
3.Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd Główny na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej, uchwały Zarządu Głównego, na żądanie 1/3 liczby oddziałów terenowych lub na żądanie co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych PZChiO. 

§20 

Do zakresu uprawnień Krajowego Zjazdu Delegatów należy: 

1)uchwalenie Statutu i jego zmian, 
2)ocena działalności PZChiO, 
3)ocena pracy Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej, 
4)podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu Głównego – nie udzielenie absolutorium wyklucza prawo członków tego Zarządu do kandydowania do nowych władz, 
5)podejmowanie uchwał dotyczących spraw majątkowych, ustalanie wysokości składki członkowskiej, 
6)wybór i odwołanie prezesa, członków Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej, 
7)podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania PZChiO, 
8)rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu Głównego, 
9)podejmowanie uchwał w innych ważnych sprawach PZChiO. 

§21 

1.Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy głosów uprawnionych do uczestniczenia w zjeździe z głosem decydującym. 
2.W sprawach dotyczących zmian statutu, zmniejszenia majątku, bądź rozwiązania PZChiO uchwały Zjazdu zapadają większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania. 
3.O ile zjazd delegatów z braku quorum nie dojdzie do skutku w pierwszym terminie, odbędzie się tego samego dnia o godzinę później w drugim terminie, bez względu na liczbę delegatów. 

§22 

W Krajowym Zjeździe Delegatów biorą udział: 

1.Z głosem stanowiącym wybrani na zjazd delegaci. Kadencja delegata trwa cztery lata. 
2.Z głosem doradczym – członkowie Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej oraz inne osoby delegowane przez zarządy oddziałów terenowych oraz członkowie honorowi i wspierający. 

§23 

1.Na Krajowy Zjazd Delegatów oddziały terenowe wysyłają po jednym delegacie na każdą rozpoczętą liczbę 300 członków zwyczajnych, opłacających składkę członkowską. 
2. Regulamin Krajowego Zjazdu Delegatów, uchwalony każdorazowo przed Zjazdem przez Zarząd Główny, zatwierdza Krajowy Zjazd Delegatów. Regulamin określa: ustalenie porządku obrad, sposób głosowania, zgłaszanie wniosków oraz podejmowanie uchwał. ZARZĄD GŁÓWNY 

§24 

1.Zarząd Główny składa się z 9 członków, w tym: prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza, skarbnika i trzech członków wybieranych na okres 4 lat. Zarząd Główny powołuje dyrektora artystycznego z głosem stanowiącym. 
2.Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż 
4 razy w roku. 
3.Członkowie Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej pełnią przyjęte funkcje honorowo. Wszyscy członkowie otrzymują z tytułu pełnienia funkcji zwrot kosztów podróży. 
4.Jeśli prezes ze względów losowych nie może pełnić swojej funkcji, Zarząd Główny wybiera spośród siebie prezesa pełniącego obowiązki do końca kadencji. 

§25 

Zarząd Główny kieruje działalnością PZChiO, a w szczególności: 
1.organizuje Krajowe Zjazdy Delegatów i realizuje jego uchwały, 
2.opracowuje sprawozdania Zarządu, 
3.organizuje co najmniej raz w roku narady szkoleniowo–informacyjne z prezesami oddziałów, 
4.współdziała z oddziałami terenowymi, 
5.opracowuje i przedstawia na Krajowym Zjeździe Delegatów sprawozdania merytoryczne i finansowe z kadencji, 
6.reprezentuje PZChiO na zewnątrz, 
7.powołuje i rozwiązuje oddziały terenowe – o ile nie posiadają osobowości prawnej, 
8.organizuje imprezy artystyczne o zasięgu krajowym i międzynarodowym, 
9.współpracuje z amatorskim ruchem muzycznym w kraju i za granicą, 
10.rozporządza i sprawuje zwykły zarząd majątkiem PZChiO, 

11.prowadzi działalność wydawniczą dla potrzeb PZChiO, 
12.rozstrzyga spory w trybie odwoławczym od decyzji zarządów oddziałów, 
13.występuje do Władz z wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych i innych wyróżnień za działalność w społecznym ruchu muzycznym, 
14.nadaje członkom PZChiO oraz zespołom: odznaki honorowe, dyplomy i medale według zasad określonych w odrębnych regulaminach wewnętrznych. 

§26 

1.Dla ważności uchwał Zarządu Głównego jest wymagana obecność na posiedzeniu co najmniej połowy pełnego składu Zarządu, 
2.Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. 

§27 

Zarząd Główny powołuje trzyosobową Komisję Odznaki Honorowej. Przewodniczącym Komisji jest członek Zarządu Głównego, natomiast członkami osoby posiadające odznakę honorową najwyższego stopnia. 

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA 

§28 

1.Główna Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych na okres czterech lat. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego. 
2.Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia oraz nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 
3.Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy: 

1)kontrolowanie całokształtu działalności PZChiO w zakresie: gospodarki finansowej Zarządu Głównego, zarządzania majątkiem PZChiO i działalności statutowej, 
2)przedstawianie Zarządowi Głównemu wniosków wynikających z bieżącej działalności Komisji, 
3)składanie sprawozdań na Krajowym Zjeździe Delegatów i zgłaszanie wniosków w przedmiocie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu, a także wniosków o odwołanie członków Zarządu Głównego, 
4)opiniowanie sprawozdania finansowego Zarządu Głównego. 

Rozdział V 
ODDZIAŁY TERENOWE I ICH OKRĘGI 

§29 

1.Oddział terenowy w kraju obejmuje obszar województwa, jego części lub kilku województw, określony w uchwale Zarządu Głównego o powołaniu oddziału. Uchwała Zarządu Głównego określa nazwę i siedzibę zarządu oddziału. Nazwa oddziału, poza nazwą PZChiO, może nawiązywać do tradycyjnych, historycznych lub regionalnych nazw amatorskiego ruchu artystycznego. 
2.Oddział może prowadzić działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 
3.Oddziały zagraniczne mające osobowość prawną kierują się własnym statutem według prawa obowiązującego w kraju ich działania. 

§30 

Władzami oddziału terenowego są: 
1.Walny Zjazd Delegatów 
2.Zarząd Oddziału 
3.Komisja Rewizyjna Oddziału – organ kontrolny oddziału. 

WALNY ZJAZD DELEGATÓW 

§31 

Walny Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny. 
1.Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów zwoływany jest przez zarząd oddziału co cztery lata. 
2.Nadzwyczajny Zjazd Delegatów jest zwoływany przez zarząd oddziału na podstawie uchwały Zarządu Głównego lub zarządu oddziału, bądź na żądanie komisji rewizyjnej lub 1/3 liczby członków zwyczajnych oddziału. 

§32 

Do kompetencji Walnego Zjazdu Delegatów należy: 

1)ocena działalności zarządu oddziału, rozpatrywanie sprawozdań zarządu oddziału i komisji rewizyjnej, 
2)rozpatrywanie wniosków komisji rewizyjnej i podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu zarządowi oddziału, 
3)wybór i odwołanie prezesa, członków zarządu oddziału i komisji rewizyjnej, 
4)wybór na czteroletnią kadencję delegatów oddziału na Krajowy Zjazd Delegatów, 
5)rozpatrywanie odwołań od decyzji zarządu oddziału, 
6)ustanawianie, na wniosek zarządu oddziału, odznak i innych form honorowania wyróżniających się pracą społeczną działaczy. 

§33 

1.Uchwały Walnego Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych delegatów. 
2.O ile Walny Zjazd Delegatów z braku quorum nie dojdzie do skutku w pierwszym terminie, odbędzie się on tego samego dnia o pół godziny później, w drugim terminie, bez względu na liczbę delegatów. 

§34 

W Walnym Zjeździe Delegatów biorą udział: 

1)z głosem decydującym – wybrani na zjazd delegaci, 
2)z głosem doradczym – członkowie zarządu oddziału i jego okręgów oraz komisji rewizyjnej, o ile nie zostali wybrani delegatami, jak również członkowie wspierający i honorowi oddziału. 

§35 

Na Walny Zjazd Delegatów członkowie zwyczajni oddziału wysyłają po jednym delegacie na każdą rozpoczętą liczbę trzydziestu członków. 

§36 

Zasady i tryb wyboru delegatów na zjazd jak również sposób zwoływania zjazdu, ustalenia porządku obrad i ich prowadzenia, sposób głosowania, zgłaszania wniosków i podejmowania uchwał określa odnośny regulamin Zarządu Głównego. 

ZARZĄD ODDZIAŁU TERENOWEGO 

§37 

1.Zarząd oddziału, którego kadencja trwa cztery, lata składa się z: prezesa, 2 wiceprezesów, sekretarza, skarbnika, i od 1 do 9 członków oraz dyrektora artystycznego. 
2.Dyrektor artystyczny/przewodniczący komisji artystycznej oddziału wchodzi w skład zarządu z tytułu funkcji społecznej powierzonej mu przez zarząd oddziału. 
3.Posiedzenia zarządu oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku. 

§38 

Do zakresu działania zarządu należy: 

1)realizacja uchwał walnego zjazdu delegatów oddziału oraz uchwał i postanowień Zarządu Głównego, 
2)opracowanie merytorycznego planu imprez oraz sprawozdań z działalności oddziału, 
3)przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających, 
4)nadawanie członkostwa honorowego w ramach działalności oddziału, 
5)udzielanie pomocy członkom zwyczajnym w sprawach organizowania amatorskich zespołów artystycznych, 
6)powoływanie, łączenie i rozwiązywanie okręgów, 
7)organizowanie walnych zjazdów delegatów, seminariów i kursów podnoszenia kwalifikacji zawodowych dyrygentów, kapelmistrzów oraz imprez artystycznych, koncertów i przeglądów, 
8)podejmowanie i prowadzenie działań mających na celu uzyskiwanie od władz państwowych i samorządowych pomocy dla prowadzenia działalności artystycznej i szkoleniowej, w tym z udziałem dzieci i młodzieży, 
9)reprezentowanie oddziałów wobec terenowych władz państwowych i samorządowych oraz organizacji społecznych, 
10) występowanie do władz z wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych i innych wyróżnień za działalność w społecznym ruchu muzycznym, 
11) powoływanie i odwoływanie dyrektora artystycznego, a na jego wniosek zastępców ds. chórów i orkiestr, 
12) prowadzenie zarządu majątkiem oddziału, 
13) przestrzeganie terminów określonych przez Zarząd Główny w zakresie rozliczeń i sprawozdawczości oraz spraw organizacyjnych w działalności oddziału, 
14) terminowe zbieranie składek członkowskich oraz innych należności oddziału, 
15) nadawanie odznak honorowych PZChiO w oparciu o obowiązujący regulamin, 
16) promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień dzieci i młodzieży. 

§39 

1.Dla ważności uchwał i postanowień zarządu oddziału wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowę pełnego składu zarządu. 
2.Uchwały i postanowienia podejmowane są zwykłą większością głosów. 

§40 

1.Zarząd oddziału może wyłonić ze swego grona prezydium, określając w uchwale jego skład ilościowy i osobowy oraz zakres działania. Uchwały i postanowienia prezydium podlegają zatwierdzeniu przez zarząd oddziału na najbliższym plenarnym posiedzeniu zarządu. 
2.Zarząd oddziału powołuje komisję odznaki honorowej, w skład której wchodzą: prezes lub wiceprezes oraz dwie osoby posiadające odznaki honorowe najwyższego stopnia. 

KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU 

& 41 1)Komisja rewizyjna oddziału składa się z trzech członków w tym przewodniczącego wybieranych na okres czterech lat. 
2)Członkowie komisji rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia oraz nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej. 
3)Do zakresu działania komisji rewizyjnej oddziału należy: 

a)kontrolowanie całokształtu działalności oddziału zwłaszcza działalności finansowej oddziału, pod względem celowości, gospodarności i zgodności z przepisami. 
b)opiniowanie sprawozdania finansowego, 
c)ocena działalności zarządu oddziału w okresie rocznym i za okres kadencji, 
d)stawianie na walnym zjeździe delegatów wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi, 
e)przedstawianie na posiedzeniach plenarnych wniosków dotyczących bieżącej działalności oddziału, 
f)przedstawianie na zjeździe sprawozdawczym (rocznym) sprawozdań, a na walnym zjeździe delegatów sprawozdań za okres kadencji. 

4)Wybory uzupełniające do pełnego składu komisji rewizyjnej oddziału przeprowadza się na najbliższym nadzwyczajnym zjeździe delegatów lub na corocznym zjeździe sprawozdawczym. 

§42 

Członkowie zarządu oddziału, komisji rewizyjnej i innych komisji pełnią przyjęte funkcje społecznie. 

OKRĘG W ODDZIALE TERENOWYM 

§43 

Okręg jest wewnętrzną jednostką organizacyjną oddziału terenowego. Podlega zarządowi oddziału. 

§44 

W stosunku do okręgów mają zastosowanie odpowiednie ustalenia zawarte w zapisach paragrafów od 29 do 42 niniejszego Statutu, stosownie do zakresu działania. 

Rozdział VI ZESPOŁY 

§45 

Dla realizacji celów statutowych członkowie PZChiO łączą się w zespoły; chóry, orkiestry, zespoły folklorystyczne lub zespoły wokalno–instrumentalne, stanowiące podstawowe ogniwa w strukturze organizacyjnej PZChiO. 

§46 

1.Zespoły artystyczne mogą używać dowolnych nazw i przybierać imiona patronów. 2.Każdy z zespołów może posiadać sztandar i znaczek. 3.Zespoły mogą posiadać osobowość prawną i prowadzić działalność pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. 

§47 

Prawa i obowiązki członków zespołu jako członków PZChiO, określone są w rozdziale III niniejszego Statutu. 

§48 

Strukturę wewnętrzną ustalają samodzielnie zespoły według własnego statutu lub regulaminu. 

Rozdział VII MAJĄTEK PZChiO 

§49 

Majątek PZChiO powstaje z: 

1)wpływów ze składek członkowskich, 
2)dochodów z własnej działalności, 
3)wpływów z dotacji, 
4)wpływów z zapisów i darowizn, 
5)dochodów z majątku stowarzyszenia, 
6)ofiarności publicznej. 

§50 

Umowy, zobowiązania, pełnomocnictwa i inne akty prawne podpisują w imieniu Zarządu Głównego lub zarządu oddziału prezes lub sekretarz i skarbnik. Dokumenty powodujące zmianę składników majątkowych podpisują prezes i skarbnik. 

§51 

Zabrania się: 

a)udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, 

b)przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 

c)wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji albo podmiotu, o którym mowa w artykule 3 ustęp 3, 

d)zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. 

Rozdział VIII 
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZYWANIE PZChiO 

§52 

Uchwała Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie zmiany Statutu oraz rozwiązanie PZChiO wymaga większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy delegatów na zjazd. 

§53 

W razie rozwiązania PZChiO Krajowy Zjazd Delegatów podejmuje uchwałę o przeznaczeniu majątku i wyznacza likwidatora. 

Niniejszy Statut został przyjęty na Krajowym Zjeździe Delegatów w Łowiczu, dnia 28 sierpnia 2005 roku.